Có 2 kết quả:

八綱辨證 bā gāng biàn zhèng八纲辨证 bā gāng biàn zhèng

1/2

Từ điển Trung-Anh

pattern-syndrome identification based on the eight principles (TCM)

Từ điển Trung-Anh

pattern-syndrome identification based on the eight principles (TCM)