Có 2 kết quả:

八会穴 bā huì xué ㄅㄚ ㄏㄨㄟˋ ㄒㄩㄝˊ八會穴 bā huì xué ㄅㄚ ㄏㄨㄟˋ ㄒㄩㄝˊ

1/2

Từ điển Trung-Anh

the eight influential points (acupuncture)

Từ điển Trung-Anh

the eight influential points (acupuncture)