Có 2 kết quả:

八极拳 bā jí quán八極拳 bā jí quán

1/2

bā jí quán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Ba Ji Quan "Eight Extremes Fist" - Martial Art

bā jí quán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Ba Ji Quan "Eight Extremes Fist" - Martial Art