Có 2 kết quả:

八进制 bā jìn zhì八進制 bā jìn zhì

1/2

bā jìn zhì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

octal

bā jìn zhì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

octal