Có 2 kết quả:

八目鰻 bā mù mán ㄅㄚ ㄇㄨˋ ㄇㄢˊ八目鳗 bā mù mán ㄅㄚ ㄇㄨˋ ㄇㄢˊ

1/2

Từ điển Trung-Anh

lamprey (jawless proto-fish of family Petromyzontidae)

Từ điển Trung-Anh

lamprey (jawless proto-fish of family Petromyzontidae)