Có 1 kết quả:

巴士底 bā shì dǐ

1/1

bā shì dǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

the Bastille (Paris)