Có 1 kết quả:

巴士站 bā shì zhàn

1/1

bā shì zhàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

bus stop