Có 2 kết quả:

八万大藏经 bā wàn dà zàng jīng八萬大藏經 bā wàn dà zàng jīng

1/2

Từ điển Trung-Anh

Tripitaka Koreana, Buddhist scriptures carved on 81,340 wooden tablets and housed in Haeinsa 海印寺[Hai3 yin4 si4] in South Gyeongsang province of South Korea

Từ điển Trung-Anh

Tripitaka Koreana, Buddhist scriptures carved on 81,340 wooden tablets and housed in Haeinsa 海印寺[Hai3 yin4 si4] in South Gyeongsang province of South Korea