Có 2 kết quả:

巴仙 bā xiān巴先 bā xiān

1/2

bā xiān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

percent (loanword)

bā xiān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

percent (loanword)