Có 2 kết quả:

䰾魚 bā yú鲃鱼 bā yú

1/2

bā yú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

barbel (fish)

bā yú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

barbel (fish)