Có 1 kết quả:

拔擢 bá zhuó ㄅㄚˊ ㄓㄨㄛˊ

1/1

bá zhuó ㄅㄚˊ ㄓㄨㄛˊ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

select the best people for promotion

Một số bài thơ có sử dụng