Có 1 kết quả:

霸王硬上弓 bà wáng yìng shàng gōng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to force oneself upon sb (idiom)
(2) to rape