Có 2 kết quả:

白頂溪鴝 bái dǐng xī qú ㄅㄞˊ ㄉㄧㄥˇ ㄒㄧ ㄑㄩˊ白顶溪鸲 bái dǐng xī qú ㄅㄞˊ ㄉㄧㄥˇ ㄒㄧ ㄑㄩˊ

1/2

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) white-capped redstart (Chaimarrornis leucocephalus)

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) white-capped redstart (Chaimarrornis leucocephalus)