Có 2 kết quả:

白腹短翅鴝 bái fù duǎn chì qú ㄅㄞˊ ㄈㄨˋ ㄉㄨㄢˇ ㄔˋ ㄑㄩˊ白腹短翅鸲 bái fù duǎn chì qú ㄅㄞˊ ㄈㄨˋ ㄉㄨㄢˇ ㄔˋ ㄑㄩˊ

1/2

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) white-bellied redstart (Luscinia phoenicuroides)

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) white-bellied redstart (Luscinia phoenicuroides)