Có 2 kết quả:

白喉紅臀鵯 bái hóu hóng tún bēi ㄅㄞˊ ㄏㄡˊ ㄏㄨㄥˊ ㄊㄨㄣˊ ㄅㄟ白喉红臀鹎 bái hóu hóng tún bēi ㄅㄞˊ ㄏㄡˊ ㄏㄨㄥˊ ㄊㄨㄣˊ ㄅㄟ

1/2

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) sooty-headed bulbul (Pycnonotus aurigaster)

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) sooty-headed bulbul (Pycnonotus aurigaster)