Có 2 kết quả:

白喉噪鶥 bái hóu zào méi ㄅㄞˊ ㄏㄡˊ ㄗㄠˋ ㄇㄟˊ白喉噪鹛 bái hóu zào méi ㄅㄞˊ ㄏㄡˊ ㄗㄠˋ ㄇㄟˊ

1/2

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) white-throated laughingthrush (Garrulax albogularis)

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) white-throated laughingthrush (Garrulax albogularis)