Có 2 kết quả:

白話文 bái huà wén ㄅㄞˊ ㄏㄨㄚˋ ㄨㄣˊ白话文 bái huà wén ㄅㄞˊ ㄏㄨㄚˋ ㄨㄣˊ

1/2

Từ điển Trung-Anh

writings in the vernacular

Từ điển Trung-Anh

writings in the vernacular