Có 2 kết quả:

白肩黑䴉 bái jiān hēi huán白肩黑鹮 bái jiān hēi huán

1/2

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) white-shouldered ibis (Pseudibis davisoni)

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) white-shouldered ibis (Pseudibis davisoni)