Có 2 kết quả:

白首齊眉 bái shǒu qí méi白首齐眉 bái shǒu qí méi

1/2

Từ điển Trung-Anh

(of a couple) to grow old together in mutual respect (idiom)

Từ điển Trung-Anh

(of a couple) to grow old together in mutual respect (idiom)