Có 1 kết quả:

白霜 bái shuāng

1/1

bái shuāng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

hoar frost

Một số bài thơ có sử dụng