Có 2 kết quả:

白項鳳鶥 bái xiàng fèng méi白项凤鹛 bái xiàng fèng méi

1/2

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) white-naped yuhina (Yuhina bakeri)

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) white-naped yuhina (Yuhina bakeri)