Có 2 kết quả:

白杨树 bái yáng shù白楊樹 bái yáng shù

1/2

bái yáng shù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

white poplar (Populus bonatii)

bái yáng shù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

white poplar (Populus bonatii)

Một số bài thơ có sử dụng