Có 2 kết quả:

白腰鵲鴝 bái yāo què qú白腰鹊鸲 bái yāo què qú

1/2

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) white-rumped shama (Copsychus malabaricus)

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) white-rumped shama (Copsychus malabaricus)