Có 2 kết quả:

百弊丛生 bǎi bì cóng shēng ㄅㄞˇ ㄅㄧˋ ㄘㄨㄥˊ ㄕㄥ百弊叢生 bǎi bì cóng shēng ㄅㄞˇ ㄅㄧˋ ㄘㄨㄥˊ ㄕㄥ

1/2

Từ điển Trung-Anh

All the ill effects appear. (idiom)

Từ điển Trung-Anh

All the ill effects appear. (idiom)