Có 2 kết quả:

百步穿杨 bǎi bù chuān yáng百步穿楊 bǎi bù chuān yáng

1/2

Từ điển Trung-Anh

to shoot with great precision (idiom)

Từ điển Trung-Anh

to shoot with great precision (idiom)