Có 2 kết quả:

百川归海 bǎi chuān guī hǎi ㄅㄞˇ ㄔㄨㄢ ㄍㄨㄟ ㄏㄞˇ百川歸海 bǎi chuān guī hǎi ㄅㄞˇ ㄔㄨㄢ ㄍㄨㄟ ㄏㄞˇ

1/2

Từ điển Trung-Anh

all things tend in one direction (idiom)

Từ điển Trung-Anh

all things tend in one direction (idiom)

Một số bài thơ có sử dụng