Có 1 kết quả:

百分百 bǎi fēn bǎi

1/1

bǎi fēn bǎi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) one hundred percent
(2) totally (effective)