Có 2 kết quả:

百貨商店 bǎi huò shāng diàn百货商店 bǎi huò shāng diàn

1/2

Từ điển Trung-Anh

department store

Từ điển Trung-Anh

department store