Có 2 kết quả:

百計千方 bǎi jì qiān fāng百计千方 bǎi jì qiān fāng

1/2

Từ điển Trung-Anh

to exhaust every means to achieve sth (idiom)

Từ điển Trung-Anh

to exhaust every means to achieve sth (idiom)