Có 2 kết quả:

摆了一道 bǎi le yī dào擺了一道 bǎi le yī dào

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) to play tricks on
(2) to make a fool of

Từ điển Trung-Anh

(1) to play tricks on
(2) to make a fool of