Có 2 kết quả:

百灵 bǎi líng百靈 bǎi líng

1/2

bǎi líng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) lark
(2) Eremophila alpestris