Có 2 kết quả:

百万吨级核武器 bǎi wàn dūn jí hé wǔ qì百萬噸級核武器 bǎi wàn dūn jí hé wǔ qì

1/2

Từ điển Trung-Anh

megaton weapon

Từ điển Trung-Anh

megaton weapon