Có 2 kết quả:

百万赫兹 bǎi wàn hè zī百萬赫茲 bǎi wàn hè zī

1/2

Từ điển Trung-Anh

megahertz (physics, electronics)

Từ điển Trung-Anh

megahertz (physics, electronics)