Có 2 kết quả:

百无禁忌 bǎi wú jìn jì ㄅㄞˇ ㄨˊ ㄐㄧㄣˋ ㄐㄧˋ百無禁忌 bǎi wú jìn jì ㄅㄞˇ ㄨˊ ㄐㄧㄣˋ ㄐㄧˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) all taboos are off (idiom); anything goes
(2) nothing is taboo

Từ điển Trung-Anh

(1) all taboos are off (idiom); anything goes
(2) nothing is taboo