Có 1 kết quả:

拜金女 bài jīn nǚ

1/1

bài jīn nǚ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) materialistic woman
(2) (slang) gold-digger