Có 1 kết quả:

拜渴 bài kě

1/1

bài kě

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

1. thăm hỏi, chào hỏi (người trên)
2. đi thăm đền, đi thăm chùa