Có 2 kết quả:

盤桓 bān huán般桓 bān huán

1/2

bān huán [pán huán]

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

quanh co không tiến lên được

Một số bài thơ có sử dụng