Có 2 kết quả:

斑胁田鸡 bān xié tián jī斑脅田雞 bān xié tián jī

1/2

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) band-bellied crake (Porzana paykullii)

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) band-bellied crake (Porzana paykullii)