Có 2 kết quả:

斑胸滨鹬 bān xiōng bīn yù ㄅㄢ ㄒㄩㄥ ㄅㄧㄣ ㄩˋ斑胸濱鷸 bān xiōng bīn yù ㄅㄢ ㄒㄩㄥ ㄅㄧㄣ ㄩˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) pectoral sandpiper (Calidris melanotos)

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) pectoral sandpiper (Calidris melanotos)