Có 2 kết quả:

板块构造 bǎn kuài gòu zào板塊構造 bǎn kuài gòu zào

1/2

Từ điển Trung-Anh

plate tectonics

Từ điển Trung-Anh

plate tectonics