Có 2 kết quả:

板桩 bǎn zhuāng板樁 bǎn zhuāng

1/2

bǎn zhuāng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

sheet pile

bǎn zhuāng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

sheet pile