Có 1 kết quả:

半翅目 bàn chì mù ㄅㄢˋ ㄔˋ ㄇㄨˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Hemiptera (suborder of order Homoptera, insects including cicadas and aphids)