Có 1 kết quả:

半分 bàn fēn ㄅㄢˋ ㄈㄣ

1/1

bàn fēn ㄅㄢˋ ㄈㄣ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

a little bit

Một số bài thơ có sử dụng