Có 1 kết quả:

半胱氨酸 bàn guāng ān suān

1/1

bàn guāng ān suān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) cysteine (Cys), an amino acid
(2) mercaptoethyl amine