Có 1 kết quả:

拌和 bàn hé ㄅㄢˋ ㄏㄜˊ

1/1

Từ điển phổ thông

hoà lẫn, trộn phẫn, pha lẫn