Có 1 kết quả:

半截 bàn jié

1/1

bàn jié

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

một nửa

Từ điển Trung-Anh

(1) half (of sth)
(2) halfway through