Có 2 kết quả:

伴矩阵 bàn jǔ zhèn伴矩陣 bàn jǔ zhèn

1/2

bàn jǔ zhèn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

adjoint matrix (math.)

bàn jǔ zhèn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

adjoint matrix (math.)