Có 2 kết quả:

半决赛 bàn jué sài ㄅㄢˋ ㄐㄩㄝˊ ㄙㄞˋ半決賽 bàn jué sài ㄅㄢˋ ㄐㄩㄝˊ ㄙㄞˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

semifinals

Từ điển Trung-Anh

semifinals