Có 1 kết quả:

半空中 bàn kōng zhōng

1/1

bàn kōng zhōng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) in midair
(2) in the air

Một số bài thơ có sử dụng