Có 1 kết quả:

半拉 bàn lā

1/1

bàn lā [bàn lǎ]

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

một nửa